facebook_page_plugin

Elsős leszek

„Jövőnk sok mindentől függ, de leginkább tőlünk”  

       Az István Király Általános Iskola 1986-ban nyitotta meg kapuit Székesfehérvár belvárosához közel, a Palotavárosi tavak mellett, lakótelepi környezetben. Forgalmas utaktól távoli fekvése, zöldövezeti környezete teszi vonzóvá. Évfolyamonként két osztályt indítunk. Tanulható nyelvek: német és angol. Alsó tagozatunk nagy hagyományokkal rendelkező iskolaotthonos formában működik, ami a szülők részéről nagyon keresett, felső tagozaton tanulószoba vehető igénybe. A „mi iskolánk” a változatos programokat kínál: projekt heteket, házi versenyeket, vásárokat, vidám vetélkedőket, hagyományőrző programokat, drámafoglalkozásokat, alkotóműhelyt, sportfoglalkozásokat. Mindezek színesítik a hétköznapokat. Fő értékünk a gyermekközpontúság, a „mindent a gyerekekért” elv. Az oktatás mellett komoly nevelőmunka folyik, melynek során alapelv a diákjaink személyiségének tisztelete, jogaik védelme. Tanulóinkat megismertetjük a demokrácia elméletével, amelyet gyakorolhatnak azt életkoruknak megfelelő felelősséggel és toleranciával a diákönkormányzat keretében. Az iskolai élet egyéb területein is fontosnak tartjuk a diákjogok és kötelességek harmonikus megvalósulását. Az iskola biztosítja az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat.

Könyvtárunk Internet hozzáférési lehetőséggel nagy népszerűségnek örvend a diákok körében. 2010. tavaszán pályáztunk és nyertünk a „TIOP 1.2.3-09/1. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – Tudásdepó Expressz” pályázaton, mely keretében bővült a könyvtár területe, s új számítógépek vásárlására kerül sor.

       Nevelőtestületünk pedagógiai hitvallása, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, ezért célunk, hogy a sokoldalú képességfejlesztés mindenki számára elérhető legyen. Olyan személyiségjegyeket szeretnénk kialakítani, amelyek a majdani tartalmas élet szempontjából nélkülözhetetlenek (az önállóság, alkalmazkodóképesség, együttműködés, illendő viselkedés különböző szerepekben, felelősség, önismeret, helyes önértékelés, kíváncsiság az őket körülvevő világra, igény az önművelésre, részvétel a közügyekben). Iskolánk pozitív magatartásra nevel, legfőbb ösztönzési eszközünk az értékelésen alapuló dicséret.

     S milyen a tantestületünk? Felkészült és energikus! Lelkes és segítőkész! Valamennyien a csapatmunkára hangolódva, melynek ereje hegyeket is képes mozgásra bírni. Meggyőződésünk, hogy az iskolai valóság legmeghatározóbb tényezője maga a cselekvő pedagógus, döntő a személyisége, tájékozottsága, nyitottsága és problémaérzékenysége. Az ő szakmai, emberi minősége, értékrendje, szándékai, hatóképessége és vezetési stílusa mindenfajta pedagógiai program meghatározója.

      Iskolánk 1990-ben kezdte meg környezeti- és egészségnevelésre irányuló törekvését, mely napjainkra mindennapos nevelési stratégiává nőtte ki magát. Az útkeresés során a kiindulópont: az "iskola akkor is tanít, amikor nem tanít." A tantestület meggyőződése, hogy a környezeti- és egészségnevelés jellemzően tevékenységorientált. Igazán sikeressé csak az élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazásával válhat. Célunk a környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése       

Módszertani megújulás

   Pedagógiánk sikere az élményekben, cselekvésekben gazdag, játékosságra épülő pedagógiai módszerek alkalmazásában áll. Intézményünk arculatát Polgár Judit sakkpalota programja, a stratégiai játékok és a KIP (Komplex Instrukciós Program: magas szintű csoportmunka szervezését biztosító módszer)  alkalmazása teszi egyedivé. Mindhárom módszer alapját tanulói együttműködés adja. Rubik Ernő mondta: „- Az a lényeg, hogy amivel foglalkozom, abban örömömet leljem.” Számunkra az a fontos, hogy diákjaink számára öröm legyen a tanulás, megalapozva ezzel további életükben a tanuláshoz és munkához való viszonyukat. 

Miért tartjuk hasznosnak az új módszereket?

 • ž Élményeken át jutnak el diákjaink a használható tudásig.
 • ž Aktív tanuláson alapul, ami mélyebb megértést eredményez.
 • ž Életre nevel, a hétköznapokban alkalmazható tudást biztosítják.
 • ž Motivált, tanulni akaró diákok ballagnak 8. év végén.
 • ž Egyéni sikerek, csoportosan megélt élmények erősítik a tanulók önbizalmát.

Milyen képességeket, készségeket és kompetenciákat fejlesztenek a módszerek:

 • ž önálló és társas tanulás
 • ž felelősségvállalás, szabálytudat
 • ž együttműködés, együtt gondolkodás képessége
 • ž problémamegoldó gondolkodás képessége
 • ž szociális és életviteli kompetencia
 • ž problémamegoldó gondolkodás
 • ž magas fokú logikai készség
 • ž rugalmasság és alkalmazkodó képesség
 • ž kommunikáció, kifejezőkészség.

Amire büszkék vagyunk:

 •  Ökoiskola cím elnyerése (2008., 2011.)
 •  Fejér Megyei Minőségi Díj elnyerése (2007.)
 •  Elkötelezettség a Kiválóságért európai elismerési szint sikeres teljesítése (2008.)
 •  Referencia-intézmény előminősítési folyamatának sikeres teljesítése (2010.)
 •  Közoktatási Szervezeti Kiválóság Program sikeres teljesítése (2010.)
 •  Referencia-intézményi cím (2014.)
 •  Sakkpalota referencia-intézményi cím (2015.)