facebook_page_plugin

Elsős leszek

Iskolánk arculata

A Székesfehérvári István Király Általános Iskola 1986-ban nyitotta meg kapuit a Palotavárosi tavak mellett. Forgalmas utaktól távoli fekvése, zöldövezeti környezete vonzóvá teszi az intézményt. Leendő első osztályos tanulóink számára minden évben iskola-előkészítő foglalkozásokat, szüleiknek pedig nyílt órákat tartunk. Ezeken az alkalmakon bepillantást nyerhetnek iskolánk életébe.

Induló első osztályainkban az olvasás- és írászavarok megelőzését célzó tankönyvcsaládot használjuk a szótagoló olvasásmód következetes alkalmazásával. Írástanításunk során az előkészítő szakasz megnyújtásával jól fejleszthetjük a gyerekek finommozgását, megfelelően felkészítve őket a várható terhelésre. Matematikatanításunkban a fő hangsúlyt a számolási alapkészségek és a problémamegoldó gondolkodás kialakítása kapja. Valamennyi 1-4. évfolyamos gyermek számára egész napos iskola keretében  biztosítjuk a megfelelő tanulási lehetőséget, szükség esetén felzárkóztatást, tehetséggondozást, valamint a szabadidő eltöltését.

Iskolánk helyi tantervébe felvettük Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért egyedülálló új módszertani programját, mely célja az általános képességfejlesztés, a logikus és kreatív gondolkodást fejlesztése. A tehetségfejlesztő sakkot felmenő rendszerben oktatjuk a testnevelés tantárgy részeként, illetve módszerként további tantárgyak tanítása során is alkalmazzuk. Tanítóink közül többen elvégezték a tehetségfejlesztő sakk akkreditált pedagógiai továbbképzést.

A felsőbb évfolyamokon folytatva a hagyományokat nagy hangsúlyt fektetünk a matematika, anyanyelv és az idegen nyelv tanítására. A jól felszerelt számítógépterem és a többféle program a gyerekek ismereteinek megszilárdítását szolgálja.

A délelőtti tanórai munka után lehetőséget biztosítunk a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Napi rendszerességgel fejlesztő pedagógus segíti a rászoruló gyermekeket.

Iskolánkban kezdetektől fogva élénk tanulmányi, kulturális, sport- és vidám diákélet folyik. Fontosnak tartjuk a mindennapos testmozgás szervezett keretek között történő biztosítását.

A Szülői Munkaközösség szorosan együttműködik az iskola vezetőségével és tanáraival. Az István-hét rendezvénysorozatának keretében minden évben sor kerül műveltségi és tréfás vetélkedőkre, valamint a demokratikus választás szabályai szerint zajló diákkirály-választásra. Gazdagon felszerelt könyvtárunk, folyamatosan fejlesztett számítógép-hálózatunk és Internet hozzáférési lehetőségünk nagy népszerűségnek örvend a diákok körében.

     Szakmai munkánk elismeréseként 2007-ben elnyertük a Megyei Minőségi Díjat. Az „Elkötelezettség a Kiválóságért” európai elismerési szintet 2008-ban, a „Közoktatási Szervezeti Kiválóság Programot” 2010-ben sikeresen teljesítettük.A Referenciaintézményi előminősítési folyamatot 2010-ben sikeresen teljesítettük, 2014-ben megszereztük a minősített referenciaintézményi címet. 2008-ban és 2011-ben Ökoiskola, 2014-ben Örökös Ökoiskola címet kaptunk az környezetnevelési munkánkért.

  Pedagógusaink felkészültségükkel, szakmai hozzáértésükkel, emberi példaadásukkal teszik vonzóvá tanintézetünket. Nyitott iskolaként intézményünk jelentős városi, illetve megyei tanulmányi versenyek, kulturális és sportrendezvények házigazdája, szabadidős programokat, szakköröket, hobbifoglalkozásokat szervezünk iskolánk diákjai és a környéken élők részére. Tesszük ezt a civil szféra bevonásával, alapítványokkal és egyesületekkel kötött megállapodás keretében.

Pedagógiai alapelvek

             A pedagógiában elfogadott alapelvek közül kiválasztottuk a legfontosabbakat, amelyek normatív irányelvként a nevelés-oktatás minden területére és formájára érvényesek, és biztosítják a nevelési célok érvényesülését. Iránymutatóul szolgálnak a pedagógusoknak a nevelés-oktatás komplex folyamatában, az iskola működésének szervezéséhez.

Komplexitás elve - A biológiai, fiziológiai, pszichológiai és a társadalmi törvényszerűségeket folyamatosan figyelembe vesszük és összehangoljuk a nevelés-oktatás során.

Egyenrangúság elve - A pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a folyamatban.

A pedagógus vezető szerepe - Az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, a tevékenységek megszervezésében, személyiségük fejlődésének támogatásában.

Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve - A tanuló fejlesztésében figyelembe vesszük fejlettségi szintjét a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek megszervezése során.

A tapasztalatszerzés elve - A nevelés - oktatás folyamatában a tanulók számára lehetőséget teremtünk a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására.

A bizalom elve - Bizalom, megértés, tisztelet a tanuló és pedagógus személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására.

A következetesség elve - Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség támasztása a tanulók önállóságának, kezdeményező-képességének, kreativitásának kibontakoztatására.

A különböző közösségekhez tartozás elve - A tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola), tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés - oktatás az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösség életének, céljainak, érdekeinek figyelembe vételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak terepet - a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett - a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához.

Esélyegyenlőség elve- Egységes,differenciált, egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési - értékelési eljárások alkalmazása, a tanulási esélyek egyenlő, eredményes segítése egyénhez igazodó fejlesztéssel. Alapelveink közös motívuma, hogy az eltérő képességű gyerekeket szuverén személyiségként kezeljük.Úgy alakítjuk az iskolai élet mindennapjait, hogy ez a személyiségük fejlődését szolgálja.

Az ember méltóságának elve - A humánum mint alapvető érték.

A szemléletesség elve - A befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása.

A visszajelzés elve - Folyamatos visszajelzés a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, javításuk lehetőségéről.