facebook_page_plugin

Elsős leszek

SAKKPALOTA PROGRAM

A Polgár Judit Sakk Alapítvány az általános iskolák alsó tagozata számára négy évfolyamra szóló kerettantervet készített, amellyel a SAKKPALOTA PROGRAM 2013-tól hivatalosan választható tantárgy lett.

A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz. Taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg. Módszerében lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba.

A program az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére nyújt egyedülálló lehetőséget.

A sakk fejlesztőhatásai:

 • pontos és gyors információfeldolgozás
 • mozgásos és vizuális élmény összekapcsolása
 • elemző és átfogó gondolkodás
 • következmények, összefüggések átlátása

Iskolánkban felmenő rendszerben került bevezetésre a Sakkpalota program. A program sikeres alkalmazásához rendelkezésükre áll a teljes eszközrendszer: alapkészletek, demonstrációs táblák, sakk készletek, nagy sakk bábok, sakk szőnyegek.

www.sakkpalota.hu

KIP MÓDSZER

      Speciális kooperatív tanulási eljárás, amely lehetővé teszi a magas szintű csoportmunka szervezését. Elsődleges célja a diákok tanuláshoz való hozzáállásának javítása sikerélményeken keresztül. A módszer az aktív tanuláson alapul, mélyebb megértést eredményez, közös gondolkodásra és kreatív ötletelésre késztetve a diákokat. Minden tanuló segítségére szükség van a feladatok időben történő megoldásához, a sikeres munkavégzéshez. Az osztályon belüli státuszbeli problémák a módszer segítségével kezelhetővé válnak.

Kollégáink nagy lelkesedéssel vezették be a módszert, diákjaink nagy örömmel és lelkesen vesznek részt a munkában.

Miért tartjuk hasznosnak az új módszert?

 • ž Élményeken át jutnak el diákjaink a használható tudásig.
 • ž Aktív tanuláson alapul, ami mélyebb megértést eredményez.
 • ž Életre nevel, a hétköznapokban alkalmazható tudást biztosítja.
 • ž Motivált, tanulni akaró diákok ballagnak 8. év végén.
 • ž Egyéni sikerek, csoportosan megélt élmények erősítik a tanulók önbizalmát.

http://komplexinstrukcio.hu/

 LOGIKAI TÁBLAJÁTÉK PROGRAM

A logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyermekek értelmi képességének fejlesztése, a tehetséggondozás, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás. A táblás játékokon keresztül szerzett ismeretek logikus gondolkodásra, kö- vetkeztetésre nevelnek. Nevelési célok: az intellektuális képességek fejlesztése mellett a különböző viselkedésformák kialakítása, mint amilyen a nyerő és vesztő helyzetek, a kitartás, az elszántság, a célorientáltság, a merészség, a kockázatvállalás és megfontoltság, a határozottság, a felelősségvállalás, a szabályok betartása. Idesoroljuk a kudarctűrés, a türelem, a kapcsolatteremtés, az empátia, az együttműködés, a szociabilitás, az udvariasság, a fegyelmezettség, a rendszeretet és nem utolsósorban a sikerorientáltság, talpraesettség fejlesztését is. Nevelési célunk, hogy biztonságos, derűs légkörben egyéni képességeiknek megfelelően fejlesszük a gyermekeket az életkoruknak legmegfelelőbb eszközzel, a játékkal. Emellett konkrét célunk, hogy az alapoktatás befejezésével a gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak, legyenek képesek gondolataikat érthetően közölni, tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket szocializált formában kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, egymást elfogadóak. Tevékenységünkkel a játékokat helyezzük a középpontba, és katalizátorként alkalmazzuk azokat a gondolkodási, a társadalmi és érzelmi készségek elsajátításában. 

Milyen képességeket, készségeket és kompetenciákat fejlesztenek a bevezetett új módszerek?

 • ž Önálló és társas tanulás
 • ž felelősségvállalás, szabálytudat
 • ž együttműködés, együtt gondolkodás képessége
 • ž problémamegoldó gondolkodás képessége
 • ž szociális és életviteli kompetencia
 • ž problémamegoldó gondolkodás
 • ž magas fokú logikai készség
 • ž rugalmasság és alkalmazkodó képesség
 • ž kommunikáció, kifejezőkészség.