facebook_page_plugin

Elsős leszek

1.      A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesíthetik a diákönkormányzatot segítő nevelő közreműködésével. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a  nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik, szervezetét és tevékenységét saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint alakítja.

2.      A diákönkormányzat munkájában minden tanuló részt vehet. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) feladata a tanulók érdekvédelmének képviselete; tanórán kívüli programok szervezése; valamint az iskolavezetéssel való kapcsolattartás. A tanulókat közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések előkészítő szakaszában az iskolavezetés kikéri a DÖK véleményét, javaslatát; véleményezési jogot biztosít. Véleményezési jog szempontjából min. 50 fő minősül nagyobb közösségnek.

3.      A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll, évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. E közgyűlésen a diákönkormányzat beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről, a résztvevők kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezi.

4.      Tanulói jogok megsértése esetén jogorvoslatot lehet kérni – mások személyiségi jogait nem sértve -, akár a nyilvánosság igénybevételével is. Ennek fórumai: diákönkormányzat, az iskola vezetősége, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Az osztályfőnök köteles segíteni a tanulót jogorvoslati jogának gyakorlásában. A felvetett problémáról 30 napon belül érdemi tájékoztatást kap a témában illetékes személytől.

5.      A diákönkormányzat javaslatot tehet az évenkénti egy tanítás nélküli munkanap felhasználásával kapcsolatosan. A tervezett időpont kijelölésének szempontjai: - a diákönkormányzat és az igazgató közös döntésén alapuljon – minden diákot érintsen – szabadidős és sport tevékenység legyen. A napra vonatkozó speciális helyiséghasználati rendről az igazgató és a DÖK vezetősége megállapodik.

6.      Minden diák választható diákképviselőnek (osztályonként 3 fő), akik a DÖK gyűlésein részt vesznek, s az ott hallott információkat közvetítik osztályuk felé.

7.      Az iskola a diákönkormányzat tevékenységét a költségvetési keretének függvényében támogatja.

      8.      A diákok döntési jogkört gyakorolhatnak – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – saját       közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselők megválasztásában.