facebook_page_plugin

Elsős leszek

TANTESTÜLETÜNK PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA

          Nevelőtestületünk pedagógiai hitvallása, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, ezért célunk, hogy a sokoldalú képességfejlesztés mindenki számára elérhető legyen. Olyan személyiségjegyeket szeretnénk kialakítani, amelyek a majdani tartalmas élet szempontjából nélkülözhetetlenek (az önállóság, alkalmazkodóképesség, együttműködés, illendő viselkedés különböző szerepekben, felelősség, önismeret, helyes önértékelés, kíváncsiság az őket körülvevő világra, igény az önművelésre, részvétel a közügyekben). Iskolánk pozitív magatartásra nevel, legfőbb ösztönzési eszközünk az értékelésen alapuló dicséret. Tanórákon az élmények megélésére tesszük a hangsúlyt, a játékosság került előtérbe a bevezettet új módszerek által (sakkpalota program, KIP, logikai táblajátékok).  Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink számára minél színesebb és változatosabb szabadidős programokat kínáljunk. 
Tanulóinkat megismertetjük a demokrácia elméletével, majd gyakorolhatják azt életkoruknak megfelelő felelősséggel és toleranciával a diákönkormányzat keretében. Az iskolai élet egyéb területein is fontosnak tartjuk a diákjogok és kötelességek harmonikus megvalósulását. 
Az a törekvésünk, hogy az iskolánkból kikerült gyerekek képességeik szerinti iskolatípusban való továbbtanulásra alkalmasak legyenek, korszerű tudással rendelkezzenek (NAT, illetve a helyi tantervek követelményeinek megfelelően), ugyanakkor boldogok és vidámak maradhassanak. 
Meggyőződésünk, hogy az iskolai valóság legmeghatározóbb tényezője maga a cselekvő pedagógus. Döntő a személyisége, tájékozottsága, nyitottsága és problémaérzékenysége. Az ő szakmai, emberi minősége, értékrendje, szándékai, hatóképessége és vezetési stílusa mindenfajta pedagógiai program meghatározója.


 

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

„Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre.”
 

Olyan iskolát szeretnénk:

- ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket

- ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak

- ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a képességeik sokoldalúan fejlődhetnek, és ahol a tanulás motivációs alapja a sikerélmény

- ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák őket

- ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért, így alkotói szabadsága kibontakozhat

- amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez

 

JÖVŐKÉPÜNK

       Tantestületünk tudatában van annak, hogy egyaránt fontos felzárkóztatni a lemaradókat és kibontakoztatni a tehetségeket. Iskolánkban igen fontos feladat a folyton változó és esetenként egyre nehezedő élethelyzetek kezelése, a pályaválasztásra és továbbtanulásra való felkészítés.
Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos rendszert kínál, melyben – reményeink szerint – minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt.
Olyan iskolát szeretnénk, ahol a partnerekkel együttműködve, a biztos alapismeretek nyújtásán túl, a XXI. század követelményeinek megfelelő magas szintű képzéssel, önművelődésre, kulturált viselkedésre képes, testi és lelki harmóniában élő kreatív személyiségeket formálunk. Ezt a folyamatot színes iskolai programok teszik változatossá. Arra törekszünk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók ne csak biztos tudással legyenek felvértezve, hanem tisztelettudó, magabiztos, mások értékeit is megbecsülő emberré váljanak. Mindezeket figyelembe véve állítottuk össze pedagógiai programunkat.