facebook_page_plugin

Elsős leszek

FÖLD NAPI PROJEKT

Miért tartjuk fontosnak a program megrendezését?

Újra fel kell fedezni a természetet, annak minden kis csodáját, felismerni benne a harmóniát, az öröm-forrás lehetőségét. A szemléletünk átalakítása, megváltoztatása, új formában kell hogy megjelenjen, mégpedig a mai pedagógiában, oktatásban. A környezeti értékek átadása, a környezetkímélő fogyasztási szokások kialakítása, a környezettudatosság létérdekünkké vált. A ma környezeti nevelése a holnap környezeti kihívásaira készít fel, most kell megalapozni a környezetért felelős emberi magatartást. Felelősségteljes feladat, hiszen diákjaink lesznek 15-20 év múlva a felelős döntéshozók, akik a kapott értékek szerint élnek majd.

A környezeti nevelés gyakorlatában a személyiség egészére igyekszünk hatni:

ismeretekkel a tudatra;

       élményekkel az érzelmekre;

                                                                  célratörő tevékenységekkel az akaratra

Miért kell hangsúlyt fektetni a környezeti nevelésre? 

Mert e pillanatban a Föld valamennyi lakosa használja a Föld természeti kincseit. A világ minden szegletében irtják az erdőket, termelnek ki ásványkincseket és energiahordozókat, ezáltal erodálják a talajt, szennyezik a levegőt és a vizeket, veszélyes hulladékokat termelnek és a földtörténet legintenzívebb természeti leromlását okozzák.

Iskolánk feladatának tartja tanulóink, szüleik szemléletének átformálását, egy új „Föld barát” életmód kialakítását. Tisztában vagyunk vele, hogy lassú folyamat, de bízunk eredményében. 

Minden alkalmat megragadunk, hogy gyerekeinket sikerélményhez juttassuk.Közvetlen tapasztalás és megfigyelés útján ismerjék meg a gyerekek a környezetük állapotát, jellemzőit, fontosságát, védelmét.

Környezettudatos magatartás megismertetése az ok-okozati összefüggések megláttatásával, a következmények bemutatásával.

         BEFOGADÓ ISKOLAI JÓ GYAKORLAT

Tanítványaink sokféle családi és anyagi háttérrel érkeznek hozzánk. Befogadó iskolaként egyszerre kell ezért vállalnunk a hiányosságok pótlását, a felzárkóztatást és a tehetséges gyerekek felismerését, fejlesztését.

Az inkluzív iskolafejlesztés érdekében az alábbi célok megvalósítására törekedtünk:

- A tanulás tervezése során a tanulók közötti különbségek figyelembe vétele érdekében korszerű pedagógiai módszertanok alkalmazása, mint pl. tanórai differenciálás, kooperatív tanulás, projektpedagógia

- A tanórákon az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása, együttműködési mechanizmusok kialakítása, ösztönzése. 

- Az osztálytermek csoportmunkának megfelelő berendezése

- A tanulók bevonása saját munkájuk és egymás kölcsönös értékelésébe

- A gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus bevonása az osztálytermi munkába, a kéttanáros modell megvalósítása

- A pedagógusok közötti együttműködés ösztönzése

- Lehetőség szerint differenciált házi feladat adása, több gyűjtő- és kutatómunka, alkalmanként csoportos házi feladat

- A könyvtár és a modern infokommunikációs eszközök felhasználása az iskolai munka és a házi feladatok során

- Az előítéletek csökkentése és a kirekesztődés megelőzése érdekében olyan programok szervezése, amelyek fejlesztik a különböző származású, kultúrájú, kisebbségi csoporthoz tartozó, fogyatékos emberekkel szembeni toleranciát

- Szülők, helyi közösségek, szervezetek bevonása az iskolai tanítási folyamatba és a szabadidős tevékenységekbe

        IDEGEN NYELVI JÓ GYAKORLAT

A Székesfehérvári István Király Általános Iskola befogadó intézményként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az idegen nyelv tanulása minden iskolánkba járó gyermek számára élményszerű legyen, melyet siker koronáz. Nyelvi irányultságú osztályainkban és csoportjainkban lehetőség nyílik a tehetséggondozásra. Mivel tanulóink között számos tanulási nehézséggel küzdő diák is van, nyelvtanításunk során az eltérő egyéni esetek jellegzetességeit figyelembe véve a meglévő erősségekre alapozunk, és a nyelvórákon elfogadó légkört teremtünk, ahol mindenkinek lehetősége van hibázni is.  A hibák elkövetése hozzátartozik a tanulási folyamathoz, a hibák egyúttal a sikerhez vezető út állomásai.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink hátrányainak leküzdésére olyan technikákat használunk (pl. multiszenzoros technikák, metakognitív módszerek), amelyek eredményesen alkalmazhatók mindenkinél, mivel minden gyermekre jellemző a változatosság és a játékosság iránti igény.

Diákjainkat az idegen nyelvi órákon kívül is fejlesztjük, melynek érdekében olyan versenyrendszert dolgoztunk ki, amely motiváló, változatos, dinamikus, szórakoztató, hasznos, a tanultak begyakorlását szolgálja, esetlegesen új ismereteket is nyújt.

Azt is fontos célnak tekintettük, hogy ne csak a legtehetségesebb tanulók induljanak eséllyel a megmérettetéseken, hanem azok is, akik a nyelvtanulás során lassabban haladnak, ezért több bátorítást, segítséget és pozitív visszajelzést igényelnek.